Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Cảnh già
Nguồn Dương Quảng Hàm, Việt Nam thi văn hợp tuyển, Trung tâm Học liệu xuất bản, Sài Gòn, 1968, tr.171
Tham gia đóng góp Tranminh360
Mức độ phát triển Văn kiện đã hoàn tất
Ghi chú
Người duyệt bài

Bắt đầu cuộc thảo luận về Cảnh già

Bắt đầu cuộc thảo luận
Quay lại trang “Cảnh già”.