Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Căm thù
Nguồn Thơ Thâm Tâm. Nhà xuất bản Văn học. 1988.
Tham gia đóng góp Trần Nguyễn Minh Huy
Mức độ phát triển Văn kiện đã hoàn tất
Ghi chú
Người duyệt bài

Bắt đầu cuộc thảo luận về Căm thù

Bắt đầu cuộc thảo luận
Quay lại trang “Căm thù”.