Thảo luận:Cùng sư Thiện Chiếu bàn về lối dịch sách hay là phê bình lối dịch của sách "Phật học tổng yếu"

Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Cùng sư Thiện Chiếu bàn về lối dịch sách hay là phê bình lối dịch của sách "Phật học tổng yếu"
Nguồn Các tác phẩm của Phan Khôi đăng báo năm 1929, Lại Nguyên Ân sưu tầm và biên soạn, đăng lại tại lainguyenan.free.fr
Tham gia đóng góp Tranminh360
Mức độ phát triển Văn kiện đã hoàn tất
Ghi chú
Người duyệt bài
Quay lại trang “Cùng sư Thiện Chiếu bàn về lối dịch sách hay là phê bình lối dịch của sách "Phật học tổng yếu"”.