Thảo luận:Cái tình thế chánh trị xứ Trung Kỳ và nhân dân đại biểu viện xứ ấy

Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Cái tình thế chánh trị xứ Trung Kỳ và nhân dân đại biểu viện xứ ấy
Nguồn Các tác phẩm của Phan Khôi đăng báo năm 1928, Lại Nguyên Ân sưu tầm và biên soạn, đăng lại tại Viet-studies.info
Tham gia đóng góp Tranminh360
Mức độ phát triển Văn kiện đã hoàn tất
Ghi chú
Người duyệt bài
Quay lại trang “Cái tình thế chánh trị xứ Trung Kỳ và nhân dân đại biểu viện xứ ấy”.