Triều-đình vua Sư-tử

Một ngày kia, Mãnh-sư Hoàng-đế
Muốn thử xem quyền thế tầy bao,
Bèn vời bách-thú lâm trào;
Mỗi loài phái một viên vào Long-cung.
Sắc vàng tống đi cùng một đạo,
Đóng ấn son Quốc-bảo rõ ràng.

Chiếu rằng suốt một tháng tràng,
Hội bàn trước chốn Ngai-vàng liên-miên.
Lúc mở hội khai diên tứ yến,
Có phường tuồng nhân tiện làm trò.
Mãnh-sư có ý làm to,
Để đem quyền-thế mà phô chư-hầu.
Truyền hội-nghị ở lầu Ngũ-Phụng;
Những thịt xương lủng-củng bốn bề,
Sực nồng hôi-hám gớm-ghê;
Gấu kia bưng mũi dường chê nặng mùi.
Ngự hiểu ý, giận sôi sùng-sục,
Cho xuống ngay Địa-ngục mà chê.
Khỉ kia hiến-nịnh tức thì:
— Muôn tâu Thiên-thảo cực-kỳ công-minh.
Khen móng nhọn, khen dinh thơm phức,
Trăm thức hoa, hương nức không bằng.
Ngờ đâu lời nịnh tán xằng,
Mãnh-sư lại giận giết phăng khỉ già,
Vua Sư-tử thực là phàm-phũ,
Hẳn cũng dòng Kiệt, Trụ chi đây.
Lại gần chó Sói hỏi ngay:
— Mùi gì tâu thực Trẫm hay thử nào.
Sói đại-thần trí-cao khéo chối.
Cúi tâu:
— Thần ngạt mũi thấy chi!
Khôn-ngoan nên chẳng can gì.
Chuyện hay đã dạy, nên ghi vào lòng.

Ai muốn vững Triều-trung quyền-chức,
Nịnh không nên, cương-trực cũng đừng;
Cứ làm ra mặt người rừng.