Ở đây thì có trang riêng của thành viên Clytie.
This is Clytie's userpage.

Tên họ là Clytie Siddall.
My full name is Clytie Siddall.

Mình tham gia một số dự án Phần mềm Nguồn mở và Sử dụng Tự do, gồm có Wikimedia và nhiều nỗ lực quốc tế hoá, nhằm mục đích giúp đỡ cộng đồng người Việt hợp nhất vào các tổ chức và dịch vụ chính sẵn sàng trên Internet.
I participate in a number of Open Source and Free Software projects, including Wikimedia and many internationalization efforts, with the goal of helping the Vietnamese community integrate into key organizations and services available on the Internet.

Tiếc là mình bị bịnh trầm trọng hơn thì không còn làm nhiều được, nhưng mà mong muốn đóng góp một ít đó đây. :)
Unfortunately, I am very ill, so I'm unable to do much now, but hopefully I can contribute a bit here and there. :)

Mình làm giáo sư (tiếng Anh, tiếng Anh cho người nói ngôn ngữ khác tiếng Anh, toán học, tin học), cũng hỗ trợ các người lánh nạn và đẩy mạnh liên lạc giữa các văn hoá khác nhau. Mặc dù không còn đi làm được lại do sự bịnh, mình vẫn muốn đóng góp càng nhiều càng có thể qua Internet. Giúp nhau đối với tôi là rất quan trọng.
I lecture in English, ESL, Mathematics and Computing, as well as supporting refugees and promoting cross-cultural communication. Despite currently being too sick to work, I still want to contribute as much as I can via the Net. I believe we should do our best to help each other.

Mình ở Nam Úc với gia đình: chồng và con gái nhỏ. Con gái lớn và con trai đã lập gia đình (tôi cũng là bà ngoại !). Tất cả thích dùng Mac/Linux.
I live in South Australia with my family. We are keen Mac/Linux users.