Tự giới
của Nguyễn Trãi

Làm người thì giữ đạo trung dung.
Khăn khắn dặn dò thửa lòng.
Hết kính hết gìn bề tiến thoái ;
Mựa tham mựa dại nết anh hùng.
Hùm oai muông mạnh còn nằm cũi ;
Khướu hót chim khôn phải ở lồng.
Nén lấy hung hăng bề huyết khí,
Tai nàn chẳng phải lại thung dung.