Từ đó về đây  (1947) 
của Nguyễn Bính

Từ đó về đây sống rất nghèo
Bạn bè chỉ có gió trăng theo
Những thằng bất nghĩa xin đừng đến
Hãy để thềm ta xanh sắc rêu

Rạch Giá, 1947