Tức sự (Nguyễn Trãi II)

Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Tức sự.
Tức sự
của Nguyễn Trãi

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.