Tết cu li  (1936) 
của Phan Bội Châu

Nghĩ tới anh em phải choáng đầu,
Tết ai nào phải Tết mình đâu?
Kiếm cơm năm suốt mười hai tháng.
Bán sức, ngày vừa ít chục xu.
Con đói vì khô hai vú sữa,
Thân còn thêm cực mấy phen xâu,
Tết hoài Tết hủy, vui chi tá?
Pháo láng giềng kêu tởm điếc mù!