Tác gia:Vladimir Vladimirovich Putin

Vladimir Vladimirovich Putin
(1952–)
Vladimir Vladimirovich Putin

Tác phẩm Sửa đổi

2022 Sửa đổi

 

Các tác phẩm của tác gia này được lấy từ trang web của Tổng thống Liên bang Nga và được xuất bản theo Giấy phép Creative Commons Ghi công 4.0. Một cách ngắn gọn: bạn có quyền tự do phân phối và thay đổi tập tin miễn là bạn ghi công www.kremlin.ru. Ghi chú: Các tác phẩm đăng tải trên trang trước ngày 8 tháng 4 năm 2015 cũng được xuất bản theo Giấy phép Creative Commons Ghi công 3.0.
Thư cho phép của Thư ký Truyền thông của Tổng thống Liên bang Nga có tại đây (tiếng Anh).