Phan Văn Ái
(1850–1898)
Phan Văn Ái, sau đổi tên là Tâm, hiệu là Đồng Giang, người làng Đồng Tỉnh, huyện Văn Giang, tỉnh Bắc Ninh, đậu phó bảng năm 1880 (năm Tự Đức thứ 33), làm quan đến chức Tham biện nha kinh lược Bắc Kỳ, coi việc biên tập tờ Đồng văn nhật báo. Ông người khảng khái cương trực, tính phóng khoáng hào hoa và cũng là một tay hay nôm.

Tác phẩm Sửa đổi

 

Các tác phẩm được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928 của tác gia này đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước. Những bản dịch hoặc lần tái bản phát hành sau ngày đó vẫn có thể có bản quyền. Các tác phẩm được phát hành sau khi tác giả mất có thể có bản quyền tùy thuộc vào chúng đã phát hành được bao lâu tại từng quốc gia và lãnh thổ cụ thể.