Nguyễn Bá Lân
(1700–1785)
Nguyễn Bá Lân 阮伯麟, người xã Cổ Đô, huyện Tiên Phong, đậu tiến sĩ năm 31 tuổi (1731, Lê Duy Phương Vĩnh Khánh thứ 3), làm quan đến thượng thư, được phong tước hầu (theo Dương Quảng Hàm, Việt Nam văn học sử yếu).

Tác phẩm Sửa đổi

 

Các tác phẩm được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928 của tác gia này đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước. Những bản dịch hoặc lần tái bản phát hành sau ngày đó vẫn có thể có bản quyền. Các tác phẩm được phát hành sau khi tác giả mất có thể có bản quyền tùy thuộc vào chúng đã phát hành được bao lâu tại từng quốc gia và lãnh thổ cụ thể.