Lý Hạ
(790–816)
Lý Hạ (李贺), tự Trường Cát, là một nhà thơ nổi tiếng thời Thịnh Đường. Cùng với Thi Thánh Đỗ Phủ, Thi Tiên Lý Bạch, Thi Phật Vương Duy, Lý Hạ được mệnh danh là Thi Quỷ (詩鬼)
Lý Hạ

Tác phẩm Sửa đổi