Hoàng Cao Khải
(1850–1933)
Hoàng Cao Khải (chữ Hán: 黃高啟) là nhà văn, nhà sử học và là đại thần thân Pháp dưới triều vua Thành Thái trong lịch sử Việt Nam.
Hoàng Cao Khải

Tác phẩm Sửa đổi

Vịnh Nam sử Sửa đổi

Tác phẩm viết về ông Sửa đổi

 

Các tác phẩm của tác gia này thuộc phạm vi công cộng tại các quốc gia có thời hạn bảo hộ bản quyền là cuộc đời tác giả và 80 năm sau khi tác giả mất hoặc ngắn hơn.


 
Chúng không chắc chắn đã thuộc phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ nếu nó được phát hành từ năm 1928 đến 1977. Để có phiên bản dùng được cho Hoa Kỳ, xem {{PVCC-1996}}.