VỎ BANG CHỨC CHẾ, 武班職製

service militaire.

Ngủ quân đặt Chưởng phủ, chánh nhứt phẩm; Đô thống tùng nhứt phẩm, đều 1 người.

Các dinh, mỗi dinh 5 vệ, đặt Đô thống, hoặc Thống chế chánh nhì phẩm đều 1 người.

Kinh kỳ thủy sư, đặt Đô thống, Đề đốc chánh nhì phẩm; lại đặt quan văn nhì phẩm làm Hiệp lý, cũng đều 1 người.

Các dinh vệ, mỗi vệ 10 đội, đặt Vệ húy chánh tam phẩm, phó Vệ húy tùng tam phẩm, đều 1 người.

Mỗi đội binh 50, đặt cai đội 1, chánh ngủ phẩm.

Đội trưởng, chánh thất phẩm;

Ngoại hủy đội trưởng, đều 2 người.

Còn các địa phương ở ngoài: tỉnh lớn đặt Đề đốc; đặt Lảnh binh chánh tam phẩm; phó Lảnh binh tùng tam phẩm, đều 1 người.

Tỉnh vừa, đặt Lảnh binh, hoặc phó Lảnh binh, 1 người.

Còn vệ, thì đặt Vệ húy tùng tam phẩm, phó Vệ húy chánh tứ phẩm.

Cơ, thì đặt Quản cơ chánh tứ phẩm; phó Quản cơ tùng tứ phẩm, đều 1 người.

Mỗi đội, đặt cai đội tùng ngủ phẩm, suất đội chánh lục phẩm đều 1 người; đội trưởng tùng thất phẩm; ngoại hủy đội trưởng đều 2 người.