HAN LÂM VIỆN, 翰林院

académie.

Hàn lâm viện Chưởng viện học sĩ; hàn lâm viện Trực học sĩ (không đặt riêng, thường dùng quan khác hay). Chưởng quấc sữ, đồ tịch, chế, cáo, văn chương các việc.

Có hàn lâm viện Thị độc học sĩ, Thị giảng học sĩ, Thị độc, Thị giảng, Thừa chỉ, Trước tác, Tu soạn, Biên tu, Kiểm thảo, Điển bộ, Đải chiếu, Cung phụng, chức chế nhiều bậc.

Hiệu Minh-mạng năm thứ tám, chuẩn định quan chế:

Hàn lâm viện Chưởng viện học sĩ, hàn lâm viện Trực học sĩ đều chánh tam phẩm; Thị độc học sĩ chánh tứ phẩm; Thị giảng học sĩ tùng tứ phẩm; Thị độc chánh ngủ phẩm; Thị giảng, Thừa chỉ đều tùng ngủ phẩm; tu soạn tùng lục phẩm; biên tu chánh thất phẩm; kiểm thảo tùng thất phẩm; điển bộ tùng bát phẩm; đải chiếu tùng cửu phẩm.

Hiệu Tự-đức năm thứ bốn, chuẩn hàn lâm viện bút thiếp thức, đải chiếu, cung phụng đều tùng cửu phẩm.

Hội điển nhà Thanh, có chức khổng mục hay việc thâu trử đồ tịch; có Thứ kiết sĩ là những người vào viện mà học tập, không lảnh chức gì.