HỒNG LÔ TỰ, 鴻臚寺

commission chargée des préparatifs dans les cérémonies
d’examens, etc, etc.

Tự khanh, 1; Thiếu khanh, 1; chưởng triều hội tế tự, yến hưởng các lễ nghi.

Ti thuộc đồng các tự khác.

Hồng lô tự khanh chánh tứ phẩm, Thiếu khanh chánh ngũ phẩm.

Các tự trước nầy hiệp với Thượng bữu tự [1], thì là Lục khanh, song Thượng bữu tự đem về nội các, chỉ còn có năm, mà cũng là noi theo cổ chế, lấy đó mà định chức tước cho các quan.


   
Chú thích

  1. Tự nầy lảnh coi giữ các vật quí báu trong nước.