THÁI BỘC TỰ, 太僕寺

commission chargée de pourvoir au moyen de transport
de sa majesté.

Tự khanh, 1; Thiếu khanh, 1; chức chưởng về việc chăn nuôi, voi, ngựa, dự biện xa gía, sắm sanh vật cụ, dỉ bị tuần hạnh nghĩa là để cho Vua ngự.

Ti thuộc có Viên ngoại, Chủ sự, Tư vụ, bát, cửu phẩm; vị nhập lưu thơ lại như các tự khác.

Thái bộc tự khanh tùng tam phẩm; Thiếu khanh tùng tứ phẩm.