THÔNG CHÁNH SỨ TI, 通政使司

direction des postes.

Thông chánh sứ, 1; Thông chánh phó sứ, 1.

Thanh lại ti,có Viên ngoại, Chủ sự, Tư vụ đều 1 người; bát, cửu phẩm thơ lại đều 2 người; vị nhập lưu thơ lại 10 người. Chức Chưởng thì là đạc thiên hạ chương tấu, nghĩa là làm cho thông các chương tấu trong thiên hạ.

Hiệu Minh-mạng năm thứ mười lăm, chuẩn định Thông chánh sứ ti, Thông chánh sứ 1 người, chánh tam phẩm; Thông chánh phó sứ 1 người, tùng tam phẩm.