ĐÔ SÁT VIỆN, 都察院

inspecteurs généraux.

Viện nầy đặt ra để mà củ sát việc các quan, các việc chánh, cùng mọi việc trong mỗi một Bộ, mỗi một tỉnh trong nước.

Có tả hữu Đô ngự sữ, tả hữu phó Đô ngự sữ. Chức tả Đô ngự sữ không đặt thường; chức hữu Đô ngự sữ về phần các Tổng đốc kiêm lảnh; chức tả hữu phó Đô ngự sữ về phần các Tuần phủ kiêm hàm.

Lục khoa chưởng ấn cấp sự trung. Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, Công, sáu bộ đều có Chưởng ấn cấp sự trung 1 người[1].

Kinh kỳ đạo Giám sát ngự sữ 1 người; Nam nghĩa đạo Giám sát ngự sữ 1 người; Bình phú đạo Giám sát ngự sữ 1 người. Cả thảy 16 đạo, đều có 1 ông Giám sát ngự sữ riêng.

Ti thuộc: Lục sự chánh thất phẩm 1 người; bát, cửu phẩm đều 2 người, vị nhập lưu thơ lại 12 người.

Đời Gia-long năm thứ ba, chiếu định quan chế: Đô sát viện tả hữu Đô ngự sữ, trật chánh nhì phẩm; tả hữu phó Đô ngự sữ, trật tùng nhì phẩm.

Đời Minh-mạng năm thứ tám, định quan chế cho Lục khoa cấp sự trung, cùng các Giám sát ngự sữ trong các đạo, trật chánh ngủ phẩm.

Đến năm thứ mười ba, đặt viện Đô sát, để tả Phó đô 1 người; Lục khoa cấp sự trung; 16 đạo Giám sát ngự sữ, đều 1 người; đặt Lục sự 1 người; bát, cửu phẩm thơ lại đều 2 người; vị nhập lưu thơ lại 20 người.

Đến năm thứ mười tám, trong mỗi một khoa, lại đặt thêm chức Chưởng ấn cấp sự trung đều 1 người, trật tùng tứ phẩm, để cho có bậc mà lên.


   
Chú thích

  1. Chữ khoa ấy chỉ nghĩa án kỳ xét hạch, bỡi có sáu bộ, nên đặt sáu khoa.