Răn sắc
của Nguyễn Trãi

Sắc là giặc, đam làm chi !
Thuở trọng còn phòng có thuở suy.
Trụ mất quốc gia vì Đát Kỷ ;
Ngô lìa thiên hạ bởi Tây Thi.
Bại tan gia thất đời từng thấy ;
Tổn hại tinh thần sự ích chi.
Phu phụ đạo thường chăng được chớ ;
Nối tông hòa phải một đôi khi.