Răn giận
của Nguyễn Trãi

Giận làm chi tổn khí hòa ;
Nào từng có ích nhọc mình ta.
Nếu đua khí huyết quên nhân nghĩa ;
Hòa thất nhân tâm nát cửa nhà.
Mấy phát om thòm dường tích lịch ;
Một cơn lừng lẫy tựa phong ba.
Đến khi tịt mới ăn năn lại ;
Nhẫn song thì vạn sự qua.