Quốc văn trích diễm/Nguyễn Công Trứ

NGUYỄN-CÔNG-TRỨ 阮 公 著 (1778-1858)

Tục thường gọi là cụ Thượng Trứ, người làng Uy-viễn huyện Nghi-xuân, tỉnh Hà-tĩnh, đậu Giải-nguyên năm 1819 đời vua Gia-Long, trải thờ ba triều. Cụ có tài thao-lược, giữ chức quan văn mà đi đánh giặc mấy lần. Làm quan tới Tham-tri, bị cách chức, sau lại được khai-phục, chìm nổi đến mấy phen. Sau cáo lão về nghỉ, vui chơi cùng non nước, thọ 82 tuổi mới mất. Văn nôm cụ rất hay, có truyền lại nhiều bài thơ nôm và các bài hát nói, đến nay các ả-đào vẫn thường hát.