Quốc văn trích diễm/Hán Việt văn biểu/§ 1

§ 1. — HÁN-VĂN