HỎNG THI

27. — TRƯỚC KHI RA BẢNG

Ngày mai tớ hỏng, tớ đi ngay,
Cúng giỗ từ đây nhớ lấy ngày.
Học đã toi cơm, nhưng chửa chín,
Thi không ngậm ớt, thế mà cay.
Sách đèn[1] phó mặc đàn con trẻ,
Lưng đấu nhờ trông một mẹ mày.
Cống-hỉ, 1 mét-sì 2 thông mọi tiếng,
Chẳng sang Tàu, cũng tếch sang Tây.

28. — SAU KHI RA BẢNG

Bụng buồn còn muốn nói năng chi,
Đệ nhất buồn là cái hỏng thi.
Một việc văn-chương thôi cũng nhảm,
Trăm năm thân-thế có ra gì.
Được gần trường-ốc 3 vùng Nam-định,
Thua mãi anh em đám Bắc-kỳ.
Rõ thật nôm hay mà chữ dốt,
Tám khoa chưa khỏi phạm trường-qui. 4

CHÚ THÍCH. — Cống-hỉ là tiếng Tàu, chính chữ là 恭 禧 cung hi (kính mừng), tiếng để chúc nhau. — 2. Mét-sì (merci) là tiếng Tây, nghĩa là cám ơn. — 3. Là nơi trường thi. — 4. Trường-qui là phép tắc trường thi. Hồi xưa học-trò đi thi phải theo các phép tắc của quan trường định sẵn về cách viết quyển văn, về sự giữ quyển văn sạch sẽ và về các chữ lề lối phải theo, cùng các tên húy phải tránh, v. v.; người phạm trường-qui, dù văn hay chữ tốt đến đâu cũng phải đánh hỏng.

   
Chú thích

  1. Có bản chép: Bút nghiên phó mặc....