Quốc văn trích diễm của Dương Quảng Hàm
23. — Chợ trời Chùa Thầy của Nguyễn Khuyến

23. — CHỢ TRỜI CHÙA THẦY

TIỂU DẪN. — Chùa Thầy tên chữ là chùa Thiên-Phúc ở núi Sài-sơn phủ Quốc-oai tỉnh Sơn-tây, thờ ông Từ-đạo-Hạnh, cũng là một nơi thắng-cảnh ở xứ Bắc-kỳ, ở đấy có một nơi truyền gọi là Chợ Trời.

Hóa-công xây đắp biết bao đời,
Nọ cảnh Sài-sơn có chợ trời.
Buổi sớm gió tuôn, trưa nắng giãi,
Ban chiều mây họp, tối trăng chơi.
Bày hàng hoa quả[1] quanh năm đủ,
Giãi thẻ giang-sơn bốn mặt ngồi.
Bán lợi mua danh nào những kẻ,
Thử lên mặc cả một vài lời.

   
Chú thích

  1. Trái. —