Các bản dịch tiếng Việt của
L’Internationale (Quốc tế ca)
của Eugène Pottier

Các bản dịch tiếng Việt của L’Internationale gồm có: