Quá dục Thúy Sơn
của Cao Bá Quát, do Trúc Khê dịch
Phiên âm Hán Việt Bản dịch của Trúc Khê

Quá dục Thúy Sơn
Thiên-địa hữu tự sơn
Vạn cổ hữu tư tự
Phong-cảnh dĩ kỳ tuyệt
Nhi ngã diệc lai thử
Ngã dục đăng cao sầm
Hạo ca ký vân thủy
Hữu ước não vi tư
Phàm sự đại đô nhĩ

Qua núi Dục Thúy
Trời đất có non này,
Muôn thuở có chùa ấy.
Phong-cảnh đã kỳ tuyệt,
Mà ta cũng đến đấy.
Ta muốn lên ngọn cao,
Hát vang, mây nước rậy.
Hẹn thế mà được đâu,
Phàm việc đều như vậy.