Những cánh thiếp Tết bài 6

Đền Thơ tên yết bảng son
Trạng Thơ gọi chút đền ơn lạng vàng
Đem vào diễm diễm thư trang
Thì treo giải nhất chi nhường cho ai

Tết năm Ất Mùi 1955