Ngồi thuyền đụng trời mưa trách trời

Ngồi thuyền đụng trời mưa trách trời  (1940) 
của Phan Bội Châu

Một chiếc tròng con đủng đỉnh chơi,
Ông còn mang nước xối vào tôi!
Thánh hiền ba chén con chi thú?
Mây mạng tư bề ngán quá đời!