Người lượm phân  (1927) 
của Phan Bội Châu

Việc này khó nhất ở trần gian,
Ta gánh làm chơi chẳng khó khăn.
Báu quý ngọc trời bôi cội lúa,
Yêu vì hương nước, dưỡng chồi lan.
Ruột người đủ món vơ nhào sạch,
Màu đất ra tay rắc rải chan.
Thả cuốc buông cào trông bốn bể,
Ai làm lúa tốt cả nhân gian?