Ngày mồng 5 tháng 5  (1931) 
của Phan Bội Châu

Mồng 5 tháng 5 là Tết Đoan Ngọ.

Còn lại nhân gian hãy bấy lâu,
Sáu phen Đoan Ngọ ở Thần Châu[1],
Sông yêu khách lạ đưa trăng biếu,
Non nhớ người xưa khiến gió hầu,
Vắng bạn say liều khuyên bóng múa,
Ngạo đời, hát bướng bảo trời chầu.
Thiên Thai nghe nói gần đâu tá
Thăm hỏi Lưu đâu với Nguyễn đâu?

   
Chú thích

  1. Tổ quốc thiêng liêng.