Nước trời một sắc

Nước trời một sắc
của Nguyễn Trãi

Trời nghi ngút, nước mênh mông ;
Hai ấy cùng xem, một thức cùng.
Hương thỏ chìm tăm Hải nhược ;
Nhà giao giãi bóng Thiềm cung.
Bút thiêng Ma-cật tay khôn mạc ;
Câu khéo Huyền-huy ý chửa đông.
Lẻ có chim bay cùng cá nhảy.
Mới hay kìa nước nọ hư không.