Hòn núi kia chuyển động gầm hét rất lớn đến đỗi ai ai nghe tiếng chạy đến, cũng tưởng nó chắc sanh ra một cái thành to hơn Paris; ai ngờ nó sanh ra một con chuột lắt.