Nét mực tình của Dương Bá Trạc
88 — Nghĩ hộ một người học trò viếng ông Phan

Nghĩ hộ một người học trò viếng ông Phan

Sông Lô còn chẩy, non Tản còn cao, nòi ta còn, nước ta còn, tiên sinh không chết,
Dân trí chửa khai, quốc hồn chửa tỉnh, công ông chửa, nghiệp ông chửa, hậu tử là ai.