Nét mực tình của Dương Bá Trạc
87 — Nghĩ hộ một người nghị viên viếng ông Phan

Nghĩ hộ một người nghị viên viếng ông Phan

Khảng khái thay! giầu không màng, sang không tưởng, tù tội không đổi chí, gian khổ không ngã lòng, một niềm vì nước vì dân, nhân cách cao siêu như cụ mấy?
Ngao ngán nỗi! người thì hiếm, của thì kiệm, sĩ khí thì suy đồi, thế phong thì ô hạ, muôn thuở còn non còn nước, qu c hồn vơ vẩn gởi ai đây?