Mai (Nguyễn Trãi)

Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Mai.
Mai
của Nguyễn Trãi

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.