Mía
của Nguyễn Trãi

Viện xuân đầm ấm nắng sơ doi.
Áo tế hung hung thuở mặc thôi.
Ăn nước kia ai được thú.
Lần từng đốt mới hay mùi.