Mèo
của Nguyễn Trãi

Lọ vằn sinh lạ mãi phương Tây.
Phụng sự Như-lai trộm phép thầy.
Hơn chó được ngồi khi mặt bếp ;
Tiếc hùm chẳng bảo chước leo cây.
Đi nào kẻ cấm buồng the kín ;
Ăn đợi ai làm bàn soạn đầy.
Khó liễn sang chăng nỡ phụ.
Nhân chưng giận chuột phải nuôi mày.