Lợn
của Nguyễn Trãi

Dài hàm nhọn mũi cứng lông.
Được dưỡng vì chưng có thửa dùng.
Lỗi hòa đàn, tinh Bắc đẩu ;
Lang một điểm, thụy Liêu-đông.
Chân khi mặt nước chưa hay lạt ;
..........
Tiện chẳng hay bề biến hóa
Trương hai con mắt lại xem rồng.