Lấy anh thì lấy, nằm chung không nằm

Lấy anh thì lấy, nằm chung không nằm  (1938) 
của Phan Bội Châu

Thời thế xui nên giả vợ chồng,

Lấy anh chưa dễ đã nằm chung.

Ừ chơi cho nó toi đồng bạc,

Thật chẳng cho ai nếm má hồng.

Cười gượng lắm khi che nửa mặt,

Khóc thầm một nỗi khác hai lòng.

Bao giờ duyên mới thay duyên ,
Hòa thuận cùng nhau tát bể Đông!