Khất nhân họa Côn sơn đồ

Khất nhân họa Côn sơn đồ - 乞人畫崑山圖
của Nguyễn Trãi
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

半生邱壑廢登臨
亂後家鄉費夢尋
石畔松風孤勝賞
澗邊梅影負清吟
烟霞冷落腸堪斷
猿鶴蕭條意匪禁
憑仗人間高畫手
筆端寫出一般心

Bán sinh khâu hác phế đăng lâm ;
Loạn hậu gia hương phí mộng tầm.
Thạch bạn tùng phong cô thắng thưởng ;
Giản biên mai ảnh phụ thanh ngâm.
Yên hà linh lạc trường kham đoạn ;
Viên hạc tiêu điều ý phỉ câm.
Bằng trượng nhân gian cao hạ thủ,
Bút đoan tả xuất nhất ban tâm.

Nửa đời phải bỏ cái thú leo trèo khe núi ;
Sau loạn quê nhà chỉ phí chiêm bao mà tìm về.
Gió tùng trên bậc đá, không có ai thưởng thức ;
Bông hoa mai bên suối, đành phụ thú ngâm nga.
Thấy yên hà vắng vẻ ruột ta muốn đứt ;
Thấy vượn hạc tiêu điều tâm ý khó cầm.
Nhờ cậy tay vẽ giỏi trong thế gian,
Lấy ngòi bút vẽ ra cả tấm lòng của ta.