Hoa xuân
của Nguyễn Trãi

Và tháng hạ thiên bóng nắng dài.
Thu đông lạnh lẽo cả hòa hai.
Đông phong từ hẹn tin xuân đến,
Đầm ấm nào hoa chẳng tốt tươi.