Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Hoa sen.
Hoa sen
của Nguyễn Trãi

Lầm nhơ chẳng bén, tốt hòa thanh.
Quân tử kham khuôn được thửa danh.
Gió đưa hương đêm nguyệt tĩnh.
Trinh làm của, có ai tranh.