Hỡi con chim cu kia ơi
của Phan Bội Châu

Hỡi con chim cu kia ơi!
Khi xưa mày ở trên trời,
Mày bay mày nhảy theo bầu bạn.
Nước, trời sinh ra cho mày uống,
5Ruộng, người cày có lúa cho mày ăn,
Cớ làm sao mày quên bản quên căn?
Chốn rừng xanh mày nỡ phụ,
Nơi đồng bằng mày cũng lánh xa!
Mày tham chi chút bả vinh hoa?
10Búp tre non mày không đỗ,
Ngọn tre già vắng tiếng mày kêu?
Ở trong lòng mày chỉ gáy choh chủ mày yêu!
Nước đầy vơi mày không quản,
Lúa ít nhiều đã có chủ mày lo!
15Ta nghĩ cái phúc mày cũng đã to,
Nước không lo mà cũng mát dạ,
Lúa không lo mà cũng no lòng!
Hỡi con chim cu kia ơi!
Ta nghĩ: Mày không nòi không giống,
20Không tổ, không tông... thảy chẳng ra gì!
Mày gáy làm chi cúc cu cu!
Hỡi con chim cu kia ơi!