Họa bài Từ Thứ quy Tào

Họa bài Từ thứ quy Tào

Bài này hoạ lại bài Từ Thứ quy Tào của Tôn Thọ Tường.

Quá bị trên đầu nhát búa voi,
Kinh luân đâu nữa để khoe mòi.
Xăn văn ruổi Nguỵ mây ùn đám,
Dáo dác xa Lưu gió thổi còi.
Đất Hứa nhớ thân sa giọi tủi
Thành Tương mến chúa nhẹ tay roi.
Về Tào miệng ngậm như bình kín,
Trân trọng lời vàng đáng mấy thoi? <ref>Bài thơ này có nhắc đến tích Từ Thứ, là một nhân vật thời Tam Quốc, trước đi theo phò tá Lưu Bị, nhưng sau bị Tào Tháo lập mưu bắt mẫu thân của mình, buộc ông phải qua đầu quân cho Tào Tháo.

   
Chú thích