Từ Thứ quy Tào
của Tôn Thọ Tường

Tương truyền, bài này được Phan Văn Trị họa lại với cái tên là Vịnh hát bội.

Từ Thứ[1] quy Tào[2]
Hiếu đâu dám sánh kẻ cày voi[3]
Muối xát lòng ai, nấy mặn mòi.
Ở Hán[4] còn nhiều rường cột vững,
Về Tào chi sá một cây còi.
Mảng nghe nhớ mẹ khôn nâng chén,
Chạnh tưởng trông vua biếng giở roi.
Chẳng đặng khôn Lưu[5] đành dại Ngụy[6],
Thân này xin gác ngoại vòng thoi.

   
Chú thích

  1. Từ Thứ, một nhân vật đời Tam Quốc, làm quân sư cho Lưu Bị trước khi ông này gặp Khổng Minh. Từ Thứ bị mắc kế của Trình Dục, đành vì chữ hiếu trở về đầu Tào Tháo, rồi giới thiệu Khổng Minh với Lưu Bị.
  2. Tào: chỉ Tào Tháo.
  3. Kẻ cày voi: chỉ vua Thuấn (Trung Quốc).
  4. Hán: nước Thục Hán.
  5. Lưu: chỉ Lưu Bị.
  6. Ngụy: tức nước Tào Ngụy, do Tào Tháo xây dựng tiền đề để sau này con là Tào Phi lập nên.