Hịch tướng sĩ

Các bản dịch tiếng Việt của 諭諸裨將檄文 gồm có: