Hòe
của Nguyễn Trãi

Mống lành nẩy nẩy bởi hòe trồng.
Một phát xuân qua một phát trông.
Có thuở ngày hè trương tán lục,
Đùn đùn bóng rợp cửa tam công.